Наукові публікації доцента Липовецької С.Й.

1. LypovetskaS. Clinical significance of hyperuricemia in patients after myocardial infarction// Материалы Российского Национального Конгресса кардиологов Кардиология: от науки – к практике (25-27 сентября 2013, Санкт – Петербург). – С. 621

2. Lypovetska S. Heart rate variability, T wave alteration and prolonged QT interval as markers of arrhythmogenesis in patients with sleep apnea syndrome and arterial hypertension //The 5-th World Congress on Sleep Medicine (September 28-October 2 2013, Valencia, Spain) .- Abstrаct book.- P.214-215

3. Липовецька С.Й. Альтернація зубця Т і турбулентність серцевого ритму – неінвазивні маркери раптової серцевої смерті //Аритмологія.- 2013.- № 2 (6).- С.32-42

4. Липовецька С.Й. Альтернація зубця Т: переваги та недоліки тесту, його клінічне значення // Український кардіологічний журнал. – 2013.- № 5.- С.95-105

5. Липовецька С.Й. Клініко-патогенетичне значення синдромів J хвилі // Аритмологія.- 2014.- № 3.- С.48-56

6. Липовецька С.Й. Синдром Бругада – дві декади після відкриття // Матеріали першої української науково-практичної конференції «Хвороби сирітки в кардіології» (20.04.2013, Львів).- C.78-85

7. Липовецька С.Й., Гриценко М.С., Гриценко І.Й. Диференційовані підходи до корекції дисліпідемії у хворих, які перенесли інфаркт міокарда //Український кардіологічний журнал. – 2015.-Додаток № 1.- С.113

8. LypovetskaS.,Hrytsenko M., Hrytsenko I.Early manifestation of restrictive cardiomyopathy in young patient with light chain deposition disease // European Journal of Heart Failure .- 2016.- № 18 (Supplement 1).- P.446

9. Липовецька С.Й. Короткі нотатки для практикуючого лікаря клінічних рекомендацій Європейського кардіологічного товариства 2016 р. щодо введення хворих на хронічну серцеву недостатність // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах” 3.03.2017.- С. 153-162

10. Lypovetska S., Hrytsenko M., Hrytsenko I.Role of uric acid in progression of heart remodeling in patients after myocardial infarction: liaison between metabolic profile and subclinical inflammation // European Journal of Heart Failure. – 2017.-№ 19 (Issue Supplement S1). – P.133

11. Lypovetska S., Shved M., Prokopovych O., Boiko T. Optimized upstream therapy for managementof patients with postinfarction cardiosclerosis associated with hyperuricemia //Health Problems of Civilization.-2017.- Volume 11, Issue 2.- Р.109-116

12. Липовецька С.Й. Особливості порушень кардіогемодинаміки, ритму серця, ліпідного, пуронового обмінів, показників системного запалення та ефективність їх корекції у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоційований з гіперурикемією // Львівський клінічний вісник.- 2017.- №2 (18)- 3(19).- С.25-31

13. Shved M., Prokopovych O., Lypovetska S., Heryak S., Kitsak Y.Efficiency of bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinatin complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disoders // Health Prob Civil. 2017, Volume 11, Issue 4, P.270-276

14. S. Lypovetska, M. Shved, N. Yarema, L. LevytskaSuccessful short term treatment with rivaroxabanin addition to dual antiplatelet therapy in apatient with recurrent STEMI and left ventricularthrombus // European Heart Journal Acute Cardiovascular Care 2018. – P.92

15. Швед М.І., Липовецька С.Й. Гострий коронарний синдром: гендерні відмінності крізь призму нових рекомендацій Європейського кардіологічного товариства // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Жіноче здоровя: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. 1.03.201
8