Наукові публікації д-ра мед. наук, доцента Сусли О.Б.


1. Gozhenko A. Experience of arginine glutamate and meldonium use for correction of structural and functional heart changes in patients with valve calcification on predialysis stage of chronic kidney disease / A. Gozhenko, O. Susla // Journal of Health Sciences. – 2013. – Vol. 3, № 8. – Р. 133-144.

2. Сусла А. Б. Эндотелиальная дисфункция и кальцификация сонных артерий у пациентов с додиализной хронической болезнью почек [Электронный ресурс] / А. Б. Сусла // Медицина и образование в Сибири : электронный научный журнал – 2013. – № 4. – Режим доступа : http: // www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1103

3. Вплив сеансу гемодіалізу на структурно-функціональний стан ендотелію у хворих із термінальною нирковою недостатністю / А. І. Гоженко, О. Б. Сусла, А. А. Клим, О. З. Яремчук // Український журнал нефрології та діалізу : IV з‘їзд нефрологів України, 17-18 жовтня 2013 р., м. Київ : матеріали з‘їзду. – 2013. – Додаток № 1 до № 3. – С. 102-107.

4. Сусла А. Б. Влияние аргинина глутамата и мельдония на эндотелиальную дисфункцию и активность воспаления у больных с кальцификацией клапанов сердца на хроническом гемодиализе [Электронный ресурс] / А. Б. Сусла // Медицина и образование в Сибири : электронный научный журнал – 2013. – № 6. – Режим доступа : http: // www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1204

5. Мисула І. Р. Динаміка структурно-функціональних показників серця під впливом комплексного лікування з включенням аргініну глутамату і мельдонію у хворих із клапанною кальцифікацією на хронічному гемодіалізі / І. Р. Мисула, О. Б. Сусла, А. І. Гоженко // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 4. – С. 7-12.

6. Сусла О. Б. Активність хронічного запалення і пошкодження ендотелію у хворих із кальцифікацією клапанів серця при діаліз-залежній хронічній хворобі нирок / О. Б. Сусла // Український журнал нефрології та діалізу. – 2014. – № 4 (44). – С. 59-64.

7. Эндотелиальная дисфункция в патогенезе осложнений сахарного диабета. Сообщение I. Эндотелиальная дисфункция: этиология, патогенез и методы диагностики / А. И. Гоженко, А. С. Кузнецова, Е. С. Кузнецова, Т. Н. Быць, А. Б. Сусла // Ендокринологія. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 171-181.

8. Youden’s test of the chromatographic determination of captopril in pharmaceuticals / L. Logoyda, Yu. Kondratova, D. Korobko, O. Susla, Yu. Soroka, R. Tsytsiura, S. Pidruchna // International Journal of Green Pharmacy – 2017. – Vol. 11, № 3. – P. 188-191.

9. Кальцифікація серця і судин при хронічній хворобі нирок: проблемні питання етіології і патогенезу / О. Б. Сусла, А. І. Гоженко, Й. Бергєр, І. Р. Мисула, М. І. Швед, О. М. Лиходід // Фізіологічний журнал. – 2017. – Т. 63, № 5. – С. 80-93.

10. Сусла А. Б. Влияние гемодиализа на эндотелиальную дисфункцию у пациентов с терминальной почечной недостаточностью / А. Б. Сусла, И. Р. Мисула, А. И. Гоженко // Клиническая медицина. – 2017. – Т. 95, № 10. – С. 935-939.

11. Comparative analysis of endothelial dysfunction in patients with carotid plaque calcification at the stages of predialysis and dialysis of chronic kidney disease / O. Susla, M. Shved, I. Mysula, H. Susla // ISN World Congress of Nephrology 2013, May 31-June 4, 2013, Hong Kong : Abstracts. – Mode of access : http: // www.abstracts2view.com/wcn/view.php?nu=WCN13L_351

12. Сусла О. Б. Корекція гіпертрофії лівого шлуночка у хворих із клапанною кальцифікацією на програмному гемодіалізі / О. Б. Сусла // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 18 червня 2013 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 38-39.

13. Сусла О. Б. Порівняльна оцінка структурно-функціональних показників міокарда у хворих із клапанним кальцинозом на додіалізному та діалізному етапах хронічної хвороби нирок / О. Б. Сусла // Українські Медичні Вісті : ХІІ з‘їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства, 5-7 вересня 2013 р., м. Київ : матеріали з‘їзду. – 2013. – Т. 10, № 1-4. – С. 152.

14. Сусла О. Б. Динаміка маркерів оксидативного стресу до та після гемодіалізної сесії у хворих на хронічну хворобу нирок / О. Б. Сусла // Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 7 листопада 2013 р. : матеріали конф. – Х., 2013. – С. 296.

15. Влияние аргинина глутамата и мельдония на прогрессирование повреждения аортального и митрального клапанов у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе / А. Б. Сусла, А. И. Гоженко, Н. И. Швед, С. В. Данылив // Нефрология и диализ : VІІI Всероссийская научно-практическая конференция Российского Диализного Общества, 20-24 ноября 2013 г., г. Москва : тезисы конф. – Т. 15, № 4. – С. 348-349.

16. Оксидативний стрес і кальцифікація клапанів серця у хворих на хронічну хворобу нирок / О. Б. Сусла, І. Р. Мисула, О. Л. Сидоренко, В. Б. Сусла // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 20-21 березня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 27-28.

17. Сусла О. Б. Хронічне запалення і кальцифікація клапанів серця у хворих на хронічну хворобу нирок / О. Б. Сусла // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 38.

18. Гоженко А. І. Хронічне запалення як важливий механізм прогресування атеросклеротичного пошкодження сонних артерій у хворих на програмному гемодіалізі / А. І. Гоженко, О. Б. Сусла, І. Р. Мисула // Актуальні питання експериментальної та клінічної патофізіології : наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціал., 23-25 вересня 2014 р. : матеріали конф. – Вінниця, 2014. – С. 12-13.

19. Susla O. B. Modulation of the arginine-nitric oxide pathway for the treatment of left ventricular hypertrophy in pre-dialysis CKD patients with valve calcification and hypertension / O. B. Susla // ISN Nexus Symposium 2014 Hypertension and the Kidney, September 25-28, 2014, Brisbane, Australia : Book of Abstracts. – Brisbane, Australia, 2014. – P. 61.

20. Cусла О. Б. Артеріальна жорсткість і кальцифікація клапанів серця у хворих із термінальною нирковою недостатністю / О. Б. Сусла, А. І. Гоженко // Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну : наук.-практ. конф. з міжнар. участю та школою молодих вчених, 1-3 жовтня 2014 р. : матеріали конф. – Х.: Титул, 2014. – С. 95-96.

21. Сусла О. Б. Аналіз клінічної симптоматики у хворих із кальцифікацією клапанів серця на хронічному гемодіалізі / О. Б. Сусла, І. Р. Мисула, О. А. Прокопович // Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів : міжобласна наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 59-60.

22. Особливості клінічних симптомів у хворих із клапанною кальцифікацією при недіалізній хронічній хворобі нирок / О. Б. Сусла, А. А. Клим, Н. В. Коробова, С. В. Данилів // Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики ХХІ століття : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23-24 квітня 2015 р : матеріали конф. – Х., 2015. – С. 274.

23. Susla O. Blood pressure and cardiac valve calcification in patients with chronic kidney disease / O. Susla, A. Gozhenko, I. Mysula // Nephrol. Dial. Transplant. : 52nd ERA-EDTA Congress, May 28-31, 2015, London, United Kingdom : Abstracts. – 2015. – Vol. 30 (Suppl. 3). – P. iii561.

24. Сусла О. Б. Модуляція системи L-аргінін – оксид азоту і прогресування кальцифікації клапанів серця у хворих із діаліз-залежною хронічною хворобою нирок / О. Б. Сусла, А. І. Гоженко, Г. Б. Симко // ХІV-е чтения им. В. В. Подвысоцкого : научная конференция, 27-28 мая 2015 г. : материалы конф. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 178-180.

25. Сусла О. Б. Ефективність поєднаного застосування аргініну глутамату і мельдонію для попередження прогресування кальцифікації клапанів серця у хворих із недіалізною хронічною хворобою нирок / О. Б. Сусла, Т. О. Мильнікова, С. В. Данилів // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 81-82.

26. Сусла О. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок : дис. … доктора мед. наук : 14.01.02 / Сусла Олександр Богданович. – Тернопіль, 2016. – 441 с.

27. Сусла О. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / О. Б. Сусла. – Тернопіль, 2016. – 44 с.

28. Модуляция L-аргинин – оксид азота пути и долгосрочный прогноз у больных с кальцификацией клапанов сердца, находящихся на хроническом гемодиализе / А. Б. Сусла, И. Р. Мисула, А. И. Гоженко, З. И. Литовкина // IV конгресс Ассоциации нефрологов новых независимых государств, 29-30 сентября 2016 г. : материалы конгр. – Минск: СтойМедиаПроект, 2016. – С. 75-76.

29. Кардіоваскулярна кальцифікація у хворих із недіалізною хронічною хворобою нирок: ефективність нових діагностичних тестів / О. Б. Сусла, М. І. Швед, А. І. Гоженко, Л. М. Михайлів // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 листопада 2016 р., м. Харків. – Х., 2016. – С. 214.

30. Судинно-тромбоцитарний гемостаз і кальцифікація клапанів серця у хворих на хронічну хворобу нирок / О. Б. Сусла, А. В. Левицький, З. І. Літовкіна, Г. Б. Сусла, В. К. Водвуд // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 3 березня 2017 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – С. 129-130.

31. Гендерні особливості ремоделювання лівого шлуночка у хворих із перенесеним інфарктом міокарда / М. І. Швед, О. Б. Сусла, В. К. Водвуд, І. О. Ястремська, М. П. Ковальська // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 3 березня 2017 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – С. 145-146.

32. Водвуд В. К. Ремоделювання правого шлуночка: причини виникнення, механізми розвитку та наслідки в практиці лікаря-інтерніста / В. К. Водвуд, О. Б. Сусла // ХVІ-е чтения им. В.В. Подвысоцкого: науч. конф., 18-19 мая 2017 г. : материалы конф. – Одеса: УкрНИИ медицины транспорта, 2017. – С. 69-70.

33. Літовкіна З. І. Особливості патогенезу ремоделювання серця у хворих із діабетичною хворобою нирок / З. І. Літовкіна, О. Б. Сусла, С. В. Данилів // ХVІ-е чтения им. В.В. Подвысоцкого: науч. конф., 18-19 мая 2017 г. : материалы конф. – Одеса: УкрНИИ медицины транспорта, 2017. – С. 196-198.

34. Cardiovascular calcification in patients with dialysis-dependent chronic kidney disease: effectiveness of new diagnostic tests / O. Susla, A. Levitsky, Z. Litovkina, V. Vodvud // Nephrol. Dial. Transplant.: Abstracts 54nd ERA-EDTA Congress, June 3-6, 2017, Madrid, Spain. – 2017. – Vol. 32 (Suppl. 3). – P. iii327-iii328.

35. Сусла О. Б. Судинна кальцифікація у хворих на ХХН: механізми розвитку та перспектива досліджень / О. Б. Сусла // Український журнал нефрології та діалізу: матеріали V з‘їзду нефрологів України, 21-22 вересня 2017 р., Вінниця. – 2017. – № 3 – С. 32-33.

36. Вплив цукрового діабету 2 типу на показники ліпідного обміну у хворих з прогресуючою стенокардією / О. Б. Сусла, В. К. Водвуд, К. Б. Піжицька, М. П. Ковальська, І. О. Ястремська // Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : Всеукраїнська міждисципл. наук.-практ. конф., 1-2 березня 2018 р. : зб. наук. праць. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – С. 120-122.

37. Сусла О. Б. Характер артеріальної гіпертензії у хворих на діабетичну хворобу нирок, які отримують лікування програмним гемодіалізом / О. Б. Сусла, З. І. Літовкіна, О. О. Говда // Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : Всеукраїнська міждисципл. наук.-практ. конф., 1-2 березня 2018 р. : зб. наук. праць. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – С. 122-123.

38. Динаміка показників ремоделювання сонних артерій під впливом модифікованого 12-місячного лікування з включенням аргініну глутамату і мельдонію у хворих на програмному гемодіалізі / О. Б. Сусла, О. Л. Сидоренко, О. А. Прокопович, З. І. Літовкіна, Т. Л. Мальська // Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : Всеукраїнська міждисципл. наук.-практ. конф., 1-2 березня 2018 р. : зб. наук. праць. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – С. 123-126.