На кафедрі невідкладної медичної допомоги навчаються студенти 2, 4 і 6 курсів медичного факультету та 6 курсу факультету іноземних студентів, а також PhD студенти другого року навчання за спеціальністю "Медицина".

На кафедрі обладнано 5 тематичних навчальних кімнат. Навчальні кімнати оснащені манекенами, муляжами, апаратурою, інструментарієм та іншим різноманітним майном для відпрацювання практичних навичок. Важливим компонентом освітнього процесу на кафедрі є використання інтерактивної програми "BODY INTERACT VIRTUAL PATIENTS".

Серед дисциплін, що викладаються:

- «Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)»;

- «Стандартизовані підходи до діагностики та лікування у внутрішній медицині» та «Невідкладні стани у внутрішній медицині» для профілю «Внутрішня медицина»;

- «Внутрішня медицина» і «Невідкладні стани у внутрішній медицині» для профілів «Хірургія», «Акушерство та гінекологія», остання дисципліна також для профілю «Загальна практика-сімейна медицина»;

- «Внутрішні хвороби» та «Медицина невідкладних станів» для очної/денної та очної/вечірньої форм навчання аспірантів.

Практичні заняття проводяться на базі профільних відділень КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» ТОР, практичні навики студенти відпрацьовують у залах Центру симуляційного навчання. Проведення практичних занять відбувається серед іншого й у формі відтворенні сценаріїв – змодельованих реальних ситуацій, в яких умовно стається раптова зупинка кровообігу або інший стан, що потребує невідкладної допомоги.

У навчальній аудиторії встановлені плакати із алгоритмами тих невідкладних станів, які розглядаються на занятті. При проведенні занять пріоритетними є технологія первинного та вторинного обстеження (базова для діагностики та лікування будь якого невідкладного стану). Значна увага також відводиться реалізації комунікативних здібностей студентів, роботі в команді, їх психологічній підготовці. Додатковим завданням викладача в цих умовах є формування позитивної мотивації до реалізації того чи іншого сценарію.

Доцент С. Й. Липовецька під час проведення частини практичного заняття за допомогою програми "BODY INTERACT VIRTUAL PATIENTS" (2022 рік)

Студенти VI курсу медичного факультету під час реалізації клінічних сценаріїв за допомогою програми "BODY INTERACT VIRTUAL PATIENTS" (2022 рік)

Доц. Мартинюк Л.П. проводить заняття з ендокринології зі студентами VI курсу (2021 рік)

Доц. Ляхович Р.М. проводить ознайомлення студентів п'ятого курсу з матеріально-технічним забезпеченням карети екстреної медичної допомоги (2021 рік)

Атестаційна комісія у складі голови атестації випускників завідувача кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, професора Шведа Миколи Івановича, завідувачки кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, професора Попович Дарії Володимирівни, доцента кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Коваля Володимира Богдановича, професора кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Сусли Олександра Богдановича, доцента кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Кіцака Ярослава Мироновича, завідувача кафедри медичної реабілітації, професора Мисули Ігора Романовича, професора кафедри медичної реабілітації Голяченка Андрія Олександровича під час здачі студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти комплексного кваліфікаційного іспиту (2021 рік)

Захист магістерських робіт як складової атестації випускників за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" у складі голови атестаційної комісії випускників завідувача кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, професора Шведа Миколи Івановича, завідувачки кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, професора Попович Дарії Володимирівни, професорсько-викладацького складу профільних кафедр та представника деканату (2021 рік)

У 2015 році кафедра отримала комплект навчально-тренувального майна, на якому студенти відпрацьовують елементи кваліфікованої серцево-легеневої реанімації, інтубація трахеї, оцінка серцевих ритмів, дефібриляція з адаптацією до сучасних протоколів з медицини невідкладних станів.

Доц. Ляхович Р.М. проводить практичну частину заняття зі студентами п'ятого курсу в симуляційному класі кафедри (2021 рік)

Доц. Прокопович О.А. проводить розбір ЕКГ зі студентами шостого курсу (2021 рік)

Викладачі кафедри проводять навчання зі студентами за дистанційною формою з використанням програмного забезпечення "MS Teams" (2020 рік)

Доц. Мартинюк Л.П. проводить заняття зі студентами (2020 рік)

Практичне заняття із використанням симуляційного програмного забезпечення (2018 рік)

Доц. Прокопович О.А. проводить заняття зі студентами із використанням симуляційного програмного забезпечення (2018 рік)

Інструктаж доц. Ляховичем Р.М. студентів перед виїздом бригади Ш(Е)МД на черговий виклик (2017 рік)

У освітній процес впроваджено окремі оновлені протоколи з медицини невідкладних станів (18 протоколів), які розроблені спільно з фахівцями факультету післядипломної освіти, окремі елементи з надання екстреної медичної допомоги травмованим постраждалим за системою ITLS (International Trauma Life Support). Впроваджено нові підходи з надання невідкладної медичної допомоги у масових випадках. У навчальний процес впроваджені стандарти ALS (Advanced Life Support – кваліфіковані заходи реанімації) Європейської ради реанімації. Викладач доц. Мартинюк Л.П., доц. Прокопович О.А. пройшли курс ALS у Кракові й отримали сертифікат про опанування теоретичними знаннями і практичними навичками.

Доц. Мартинюк Л.П. демонструє студентам методику вимірювання рівня глюкози у крові (2016 рік)

Створення сучасної навчально-методичної бази - є важливою ланкою навчального процесу, тому вже з перших днів роботи новоствореної кафедри була підготовлена відповідна методична документація і видано типографським способом посібник з екстреної та невідкладної допомого (2013 рік). У 2015 році вийшов у світ навчальний посібник «Екстрена медична допомога», створений співробітниками кафедри. У ньому висвітлено основи організації і надання екстреної медичної допомоги бригадами Е(Ш)МД при їх повсякденній діяльності та у випадках надзвичайних ситуацій із застосуванням сучасних клінічних протоколів. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України, який у 2016 році рекомендував даний посібник в якості національного підручника. У 2017 та 2018 роках співробітниками кафедри підготовлено і видано два посібники «Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях» українською та англійською мовами. У 2019 році видано посібник "Порадник лікаря з невідкладної медицини", який буде корисним інтернам та лікарям різних спеціальностей.

У зв'язку з введенням в дію Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12 березня 2020 року навчання на кафедрі проводилося за дистанційною формою навчання з використанням системі Moodle.

2020-2021 навчальний рік на кафедрі також розпочався з використанням дистанційної форми навчання у відповідності до наказу ректора ТНМУ імені І.Я. Горбачевського від 26.08.2020 р. № 316 "Про організацію освітнього процесу в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 навчального року в умовах адаптивного карантину". В межах дистанційної форми навчання в умовах запровадження карантинних заходів з використанням програмного забезпечення "MS Teams" на методичному засіданні кафедри (31.08.2020 протокол №9) після всебічного обговорення була затверджена методика проведення 6-годинних занять на кафедрі:

9.00 - 10.00 – Практичне заняття після вступної частини викладач починає з визначення вхідного рівня знань студентів шляхом усного опитування відповідно до вказаних у методичних вказівках для студентів запитань для самопідготовки;

10.00 - 11.15 – на практичній частині заняття викладач пропонує студентам для розгляду і обговорення мінімум 4 клінічні задачі відповідно до теми заняття, які обов’язково містять три запитання:

1) клініко-лабораторна та інструментальна характеристика захворювання відповідно до запропонованого діагнозу, виставлення та обґрунтування діагнозу,

2) диференційний діагноз з одним захворюванням за провідним синдромом,

3) лікування та/або невідкладна допомога.

Студенти після обговорення віртуальних пацієнтів у групах заповнюють протокол обстеження пацієнта та до перерви висилають викладачу.

11.15 -12.00 – індивідуальна робота студентів - тематичний тренінг з підготовки до ліцензійного іспиту «Кроку «2»

12.00 -12.30 - перерва

12.30 - 14.00 – На семінарській частині прозодить обговорення віртуальних пацієнтів.

14.00 -14.15 – перерва

14.15-15.00 – вихідний контроль знань – тестове опитування у системі Moodle.

Викладачі працюють на оновленням виданих кафедрою посібників і підручників з невідкладної медицини, створенням нових, відповідно до освітніх програм і проблем сьогодення, науково-освітніх видань, вдосконалюють свою педагогічну майстерність під час стажування, навчання в Україні та за її межами.