Наукова робота кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 400 наукових праць, 5 монографій, захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацiї, включено 1 наукове повідомлення до переліку наукової продукції, призначеної на впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, видано 2 методичні рекомендації, випущено 5 інформаційних листів, отримано 7 патентів України на корисну модель. За підсумками 2019 р. опубліковано 22 статей, з них – 5 статей, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science, 36 тез, у тому числі за кордоном – 5.

Проф. Швед М.І. та проф. Сичов О.С. очолюють секцію «Аритмії» на ХІХ Національному конгресі кардіологів України Київ (2018 рік)

Професор Швед М.І. з науковцями ТДМУ на ХІХ Національному конгресі кардіологів України Київ (2018 рік)

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання міжкафедральних науково-дослідних робіт. На даний час на кафедрі виконується 1 докторська та 4 кандидатські дисертації.

Протягом 2013-2017 рр. працівники кафедри приймали активну участь у роботі міжкафедральної НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» (номер державної реєстрації 0113U001244). На даний час – виконавці мультидисциплінарної наукової роботи «Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря» (номер державної реєстрації 0118U000361).

Традиційні напрямки наукових розробок співробітників кафедри – кардіологія, нефрологія, ендокринологія, ревматологія, екстрена та невідкладна медична допомога, зокрема проблеми коморбідності у внутрішній медицині – питання хронічної хвороби нирок, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда, остеопорозу та цукрового діабету.

Проф. Швед М.І. – крайній справа, та доц. Ляхович Р.М. – другий зліва серед керівників обласного центру ЕМД та МК на XIII Міжнародній конференції з медичного рятівництва «KOPERNIK - 2019» (2019 рік)

Спільна фотографія з директором "Центру симуляції медичної" в м. Лодзь Даріушем Тімлером. (зліва направо): проф. М.І. Швед, Д.Тімлер, доц. Р.М. Ляхович, Лодзь (2019 рік)

Доповідь доц. Ляховича Р.М. на XIII Міжнародній конференції з медичного рятівництва «KOPERNIK - 2019» (2019 рік)

Під керівництвом завідувача кафедри, проф. Шведа М.І. на кафедрі активно досліджується проблема реабілітації пацієнтів після гострого коронарного синдрому та при ускладненому перебігу інфаркту міокарда, вивчаються патофізіологічні основи діагностики, лікування та профілактики кардіологічних і ревматичних захворювань, хвороб нирок, ендокринної патології. Проф. Швед М.І. – відомий в Україні та за кордоном науковець і клініцист, підготував 4 докторів та 35 кандидатів медичних наук, за останні 5 років під його керівництвом захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій. Проф. Швед М.І. входить у керівні структури Асоціації кардіологів, аритмологів, ревматологів України, організатор і активний учасник численних національних та міжнародних наукових форумів.

Результати докторської дисертації доц. Левицької Л.В. «Оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією на етапах реабілітації» дозволили підвищити ефективність діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань, ускладнених супутньою патологію, шляхом вивчення основних факторів ризику, клініко-патогенетичних варіантів перебігу та впливу на них компонентів кардіореабілітаційних програм. За даним напрямом опубліковано понад 60 наукових праць, отримано 2 патенти України на корисну модель, випущено 12 методичних рекомендацій та інформаційних листів, видано 3 монографії, зокрема «Сучасні технології відновного лікування хворих із гострим коронарним синдромом» (2018).

Представлення результатів докторської дисертації доц. Левицької Л.В. на І Подільському медичному симпозіумі з реабілітації м.Вінниця (2019 рік)

Наукова продукція з кардіореабілітації проф. Шведа М.І. та доц. Левицької Л.В. (2019 рік)

Вручення диплома доктора медичних наук доц. ЛевицькійЛ.В. (2020 рік)

Сфера наукових інтересів д-ра мед. наук, доц. Сусли О.Б. полягає в дослідженні змін серцево-судинної системи у хворих при недіалізній та діаліззалежній хронічній хворобі нирок та розробці ефективних способів їх корекції, а також у вдосконаленні діалізних технологій при гострому пошкодженні нирок та термінальній нирковій недостатності.

Доцент кафедри Сусла О.Б. представляє результати наукових досліджень на нефрологічному науковому форумі Сідней, Австралія (2014 рік)

Представлення результатів наукових досліджень доц. Сусли О.Б. на нефрологічному науковому форумі Лондон, Велика Британія (2015 рік)

Доцент кафедри Сусла О.Б. на курсі безперервної медичної освіти ERA–EDTA «European Renal Osteodystrophy (EUROD) Winter meeting 2020». Левен, Бельгія (2020 рік)

Доц. Мартинюк Л.П. протягом останніх років активно досліджує процеси кісткового ремоделювання в жінок у постменопаузі. Під її керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію з проблеми оптимізації діагностики та лікування діабетичної полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією.

Доцент кафедри Л.П. Мартинюк на Міжнародній конференції з нефрології «Kidney Week 2018» Новий Орлеан, США (2018 рік)

Делегація викладачів кафедри на Міжнародній конференції з кардіонефрології «Cardionephrology 2019» (зліва направо): ас. В.Т. Гурський, доц. Л.П. Мартинюк, доц. О.Б. Сусла Рим, Італія (2019 рік)

Результати наукових досліджень співробітників кафедри активно доповідаються на численних наукових площадках як в Україні, так і за кордоном, зокрема у Північній Америці, Великій Британії, Австралії, Франції, Іспанії, Італії, Данії, Росії, Польщі.

Європейський конгрес по невідкладній кардіології Мілан, Італія (2018 рік)

Європейський конгрес по серцевій недостатності Париж, Франція (2018 рік)

Європейський аритмологічний конгрес Барселона, Іспанія (2018 рік)

Доцент Прокопович О.А. - учасник "II Konferencja Ratownictwa Medycznego" Краків, Польща (2018 рік)

Делегація викладачів кафедри на Міжнародній конференції з екстреної медичної допомоги «X Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej «Kopernik 2017» (зліва направо): проф. М.І. Швед, Д.Тімлер, М.Я. Джус, доц. Р.М. Ляхович, доц. Я.М. Кіцак, ас. В.Т. Гурський (2017 рік)

Викладачі кафедри вивчають роботу "Центру симуляції медичної" в м. Лодзь, Польща. (зліва направо): В.В. Дубчак, доц. Кіцак Я.М., проф. М.І. Швед, Е.С. Мончак, доц. Р.М. Ляхович, ас. В.Т. Гурський (2017 рік)

Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий і фаховий рівень, проходять стажування з симуляційної медицини, екстреної медичної допомоги, кардіології, нефрології, ендокринології, отримують сертифікати та нагороди.

Викладачі кафедри на врученні сертифікату рівня володіння англійсьою мовою В2 (2018)

Сертифікати викладачів кафедри, які підтверджують їхній науковий і фаховий рівень (2018 рік)

Наукові доробки співробітників кафедри є вагомим внеском у лікувально-консультативну роботу базових відділень університетської лікарні. За останні роки досягнення світової науки та власних наукових розробок активно впроваджено в практику охорони здоров’я лікувально-профілактичних закладів України (підтверджено 77 актами впровадження).

Колектив підрозділу впевнено дивиться в майбутнє, попереду нові завдання і нові звершення. Налагоджена, щоденна, тяжка, із залученням новітніх технологій, робота кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги є запорукою прогресивного розвитку науки в галузях кардіоренальної медицини, коморбідних станів та невідкладної допомоги.

Доцент кафедри Сидоренко О.Л. (зліва) з науковцями ТНМУ учасники проєктного семінару "Лабораторії клінічних навичок і курікула в медичній освіті", Київ (2020 рік)

Епідеміологічна ситуація 2020 року та введення в дію Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» змінили форму участі в наукових конференціях. З березня 2020 року викладачі кафедри брали участь в міжнародних науково-практичних конференціях з допомогою онлайн-трансляції.

Доцент кафедри Сусла О.Б. учасник міжнародного конгресу "57th ERA-EDTA Congress (1st Virtual Congress) (2020 рік)

Результати участі в міжнародних конгресах з онлайн трансляцією доц. Мартинюк Л.П. (2020 рік)