Наукова робота кафедри невідкладної медичної допомоги передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 400 наукових праць, 6 монографій, захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацiї, включено 1 наукове повідомлення до переліку наукової продукції, призначеної на впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, видано 2 методичні рекомендації, випущено 5 інформаційних листів, отримано 7 патентів України на корисну модель. За підсумками 2021 р. опубліковано 13 статей, з них – 5 публікацій, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science, 20 тез, у тому числі за кордоном – 5.

Науковці кафедри під керівництвом професора Шведа Миколи Івановича представили ряд доповідей на ХХІІ Національному конгресі кардіологів України з онлайн трансляцією (2021 рік)

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання міжкафедральних науково-дослідних робіт. На даний час на кафедрі виконується 1 докторська та 4 кандидатські дисертації.

На даний час працівники кафедри є виконавцями мультидисциплінарної наукової роботи – міжкафедральної НДР «Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря» (номер державної реєстрації 0118U000361).

Традиційні напрямки наукових розробок співробітників кафедри – кардіологія, нефрологія, ендокринологія, ревматологія, екстрена та невідкладна медична допомога, зокрема проблеми коморбідності у внутрішній медицині – питання хронічної хвороби нирок, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда, остеопорозу та цукрового діабету.

Проф. Швед М.І. – крайній справа, та доц. Ляхович Р.М. – другий зліва серед керівників обласного центру ЕМД та МК на XIII Міжнародній конференції з медичного рятівництва «KOPERNIK - 2019» (2019 рік)

Спільна фотографія з директором "Центру симуляції медичної" в м. Лодзь Даріушем Тімлером. (зліва направо): проф. М.І. Швед, Д.Тімлер, доц. Р.М. Ляхович, Лодзь (2019 рік)

Доповідь доц. Ляховича Р.М. на XIII Міжнародній конференції з медичного рятівництва «KOPERNIK - 2019» (2019 рік)

Під керівництвом завідувача кафедри, проф. Шведа М.І. на кафедрі активно досліджується проблема реабілітації пацієнтів після гострого коронарного синдрому та при ускладненому перебігу інфаркту міокарда, вивчаються патофізіологічні основи діагностики, лікування та профілактики кардіологічних і ревматичних захворювань, хвороб нирок, ендокринної патології. Проф. Швед М.І. – відомий в Україні та за кордоном науковець і клініцист, підготував 4 докторів та 35 кандидатів медичних наук, за останні 5 років під його керівництвом захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій. Проф. Швед М.І. входить у керівні структури Асоціації кардіологів, аритмологів, ревматологів України, організатор і активний учасник численних національних та міжнародних наукових форумів.

Проф. Швед М.І. та проф. Сичов О.С. очолюють секцію «Аритмії» на ХІХ Національному конгресі кардіологів України Київ (2018 рік)

Професор Швед М.І. з науковцями ТДМУ на ХІХ Національному конгресі кардіологів України Київ (2018 рік)

Результати докторської дисертації проф. Левицької Л.В. «Оптимізація відновного лікування хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією на етапах реабілітації» (захищена 2020 р. за спеціальністю “Внутрішні хвороби”) дозволили підвищити ефективність діагностики, лікування і профілактики серцево-судинних захворювань, ускладнених супутньою патологію, шляхом вивчення основних факторів ризику, клініко-патогенетичних варіантів перебігу та впливу на них компонентів кардіореабілітаційних програм. Розроблено нову наукову концепцію прогнозування ризиків серцево-судинних подій, зниження кардіальних резервів та реакції на фізичне навантаження у пацієнтів на інфаркт міокарда з коморбідною патологією на етапах реабілітації. Визначено специфічні клінічні маркери, пов’язані з підвищеним серцево-судинним ризиком та ступенем коморбідності у хворих на інфаркт міокарда із супутньою патологією кардіального та некардіального ґенезу. За даним напрямом опубліковано понад 60 наукових праць, отримано 2 патенти України на корисну модель, випущено 12 методичних рекомендацій та інформаційних листів, видано 3 монографії, зокрема «Сучасні технології відновного лікування хворих із гострим коронарним синдромом» (2018). За результатами наукової роботи також розроблено та впроваджено в практику охорони здоров’я «Щоденник програми реабілітації хворого на гострий коронарний синдром».

Представлення результатів докторської дисертації доц. Левицької Л.В. на І Подільському медичному симпозіумі з реабілітації м.Вінниця (2019 рік)

Наукова продукція з кардіореабілітації проф. Шведа М.І. та доц. Левицької Л.В. (2019 рік)

Вручення диплома доктора медичних наук доц. ЛевицькійЛ.В. (2020 рік)

Сфера наукових інтересів д-ра мед. наук, проф. Сусли О.Б. полягає в дослідженні змін серцево-судинної системи у хворих при недіалізній та діаліззалежній хронічній хворобі нирок та розробці ефективних способів їх корекції, а також у вдосконаленні діалізних технологій при гострому пошкодженні нирок та термінальній нирковій недостатності. Докторська дисертація Сусли О.Б. присвячена підвищенню ефективності діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок шляхом вивчення основних факторів ризику, клініко-патогенетичних особливостей перебігу кардіоваскулярного ремоделювання та модуляції системи L-аргінін–NO як терапевтичної стратегії патогенетичного спрямування. Доведено, що пошкодження ендотелію в констеляції з хронічним запаленням є важливим механізмом кардіоваскулярної кальцифікації при хронічній хворобі нирок. Встановлено високу інформативність накопичення циркулюючих ендотеліальних клітин і зниження потікзалежної дилатації плечової артерії для ранньої діагностики кальцифікації клапанів серця і сонних артерій. Обґрунтовано доцільність і ефективність поєднаного застосування аргініну глутамату і мельдонію для попередження прогресування клапанного і судинного пошкодження, оптимізації клініко-гемодинамічного статусу, покращення виживаності хворих із хронічною дисфункцією нирок. За матеріалами дисертації опубліковано 58 наукових праць, з них 5 публікацій – у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Sciense, 33 тезисних робіт у матеріалах з’їздів, конгресів, конференцій і симпозіумів, 1 патент України на корисну модель. Результати дисертаційної роботи впроваджено у практичну діяльність нефрологічних і діалізних відділень багатьох багатопрофільних лікарень (підтверджено 19 актами впровадження), а також використовуються у навчальному процесі на кафедрах терапевтичного профілю низки вищих медичних навчальних закладів України (підтверджено 23 актами впровадження).

У 2021 році аспірантом Літовкіною З.І. під керівництвом доц. Сусли О.Б. захищена дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з проблеми ремоделювання серця при діабетичній хворобі нирок.

Проміжним підсумком багаторічної діяльності проф. Сусли О.Б. та колег-науковців з проблеми кардіоваскулярної кальцифікації у хворих на хронічну хворобу нирок стала монографія, видана у 2022 році видавництвом "Укрмедкнига".

Колективна монографія Сусли О.Б., Гоженка А.І., Мисули І.Р, Корди М.М., Шведа М.І. (2022 рік)

Професор Сусла О.Б. на курсі безперервної медичної освіти ERA "5th European Renal Osteodystrophy (EUROD) Winter meeting" в online форматі, Левен, Бельгія (2022 рік)

EUROD Winter Meeting 2022_Certificate of Accreditation_OLEKSANDR SUSLA (1).pdf

Доцент кафедри Сусла О.Б. учасник міжнародного конгресу "58th ERA-EDTA Congress" (2021 рік)

Презентації наукових досліджень доц. Сусли О.Б. на "58th ERA-EDTA Congress" (2021 рік.)

Доцент кафедри Сусла О.Б. на курсі безперервної медичної освіти ERA–EDTA «European Renal Osteodystrophy (EUROD) Winter meeting 2020». Левен, Бельгія (2020 рік)

Доц. Мартинюк Л.П. протягом останніх років активно досліджує процеси кісткового ремоделювання в жінок у постменопаузі. Під її керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію з проблеми оптимізації діагностики та лікування діабетичної полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією. Встановлено високу інформативність та прогностичну цінність опитувальників 1) EQ-5D-3L для оцінки якості життя та ефективності лікування та 2) модифікованого опитувальника DN4 для визначення наявності невропатичного болю та його інтенсивності. Виявлено зміни про- і антиоксидантного захисту у хворих на цукровий діабет, та їх динаміку залежно від лікування діабетичної полінейропатії. Оцінено вплив поляризуючого світла та препарату уридину на інтенсивність невропатичного болю, різні види чутливості та якість життя. Проведено аналіз добового моніторингу артеріального тиску залежно від різних схем лікування. Впроваджено використання поляризуючого світла та препарату уридину у комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії у хворих на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію. За матеріалами даного дослідження опубліковано 21 наукову працю, отримано 2 патенти України на корисну модель. Результати роботи впроваджено в практику охорони здоров’я Тернопільської та інших областей України.

Доцент кафедри Л.П. Мартинюк на Міжнародній конференції з нефрології «Kidney Week 2018» Новий Орлеан, США (2018 рік)

Делегація викладачів кафедри на Міжнародній конференції з кардіонефрології «Cardionephrology 2019» (зліва направо): ас. В.Т. Гурський, доц. Л.П. Мартинюк, доц. О.Б. Сусла Рим, Італія (2019 рік)

Результати участі доц. Мартинюк Л.П. в міжнародному онлайн стажуванні (2020 рік)

Результати наукових досліджень співробітників кафедри активно доповідаються на численних наукових площадках як в Україні, так і за кордоном, зокрема у Північній Америці, Великій Британії, Австралії, Франції, Іспанії, Італії, Данії, Росії, Польщі.

Європейський конгрес по невідкладній кардіології Мілан, Італія (2018 рік)

Європейський конгрес по серцевій недостатності Париж, Франція (2018 рік)

Європейський аритмологічний конгрес Барселона, Іспанія (2018 рік)

Доцент Прокопович О.А. - учасник "II Konferencja Ratownictwa Medycznego" Краків, Польща (2018 рік)

Делегація викладачів кафедри на Міжнародній конференції з екстреної медичної допомоги «X Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej «Kopernik 2017» (зліва направо): проф. М.І. Швед, Д.Тімлер, М.Я. Джус, доц. Р.М. Ляхович, доц. Я.М. Кіцак, ас. В.Т. Гурський (2017 рік)

Викладачі кафедри вивчають роботу "Центру симуляції медичної" в м. Лодзь, Польща. (зліва направо): В.В. Дубчак, доц. Кіцак Я.М., проф. М.І. Швед, Е.С. Мончак, доц. Р.М. Ляхович, ас. В.Т. Гурський (2017 рік)

Доцент кафедри Сидоренко О.Л. (зліва) з науковцями ТНМУ учасники проєктного семінару "Лабораторії клінічних навичок і курікула в медичній освіті", Київ (2020 рік)

Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий і фаховий рівень, проходять стажування з симуляційної медицини, екстреної медичної допомоги, кардіології, нефрології, ендокринології, отримують сертифікати та нагороди.

Attendance_Congress_era22_OSusla_2.pdf
Abstract_Presenter_era22_OSusla_1.pdf
UEMS_Congress_OSusla_3.pdf

Сертифікати викладачів кафедри, які підтверджують їхній науковий і фаховий рівень (2018 - 2022 рік)

Наукові доробки співробітників кафедри є вагомим внеском у лікувально-консультативну роботу базових відділень обласної клінічної лікарні. За останні роки досягнення світової науки та власних наукових розробок активно впроваджено в практику охорони здоров’я лікувально-профілактичних закладів України (підтверджено 87 актами впровадження).

Колектив підрозділу впевнено дивиться в майбутнє, попереду нові завдання і нові звершення. Налагоджена, щоденна, тяжка, із залученням новітніх технологій, робота кафедри невідкладної медичної допомоги є запорукою прогресивного розвитку науки в галузях кардіоренальної медицини, коморбідних станів та невідкладної допомоги.