Наукова робота кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 200 наукових праць, 5 монографій, захищено 1 докторську та 4 кандидатські дисертацiї, включено одне наукове повідомлення до переліку наукової продукції, призначеної на впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, випущено 5 інформаційних листів, отримано 4 патенти на корисну модель. За підсумками 2017 р. опубліковано 19 статей, з них – 7 статей, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science, опубліковано 56 тез, в тому числі за кордоном – 12.

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання міжкафедральних науково-дослідних робіт. На даний час на кафедрі виконуються 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.

Протягом 2013-2018 рр. працівники кафедри приймали активну участь в роботі міжкафедральної НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» (номер державної реєстрації 0113U001244). На даний час – співвиконавці мультидисциплінарної наукової роботи «Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря».

Традиційні напрямки наукових розробок співробітників кафедри – кардіологія, нефрологія, ендокринологія та ревматологія, зокрема питання коморбідності у внутрішній медицині: питання хронічної хвороби нирок, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця і інфаркту міокарда, остеопорозу та цукрового діабету.

Під керівництвом завідувача кафедри проф. Шведа М.І. активно досліджується проблема реабілітації пацієнтів після гострого коронарного синдрому та при ускладненому перебігу інфаркту міокарда. За даним напрямом видано 12 методичних рекомендацій та опубліковано 2 монографії, зокрема видано книгу “Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда” (2015). Вивчаються патофізіологічні основи діагностики, лікування та профілактики кардіологічних і ревматичних захворювань, хвороб нирок, ендокринної патології. Проф. Швед М.І. підготував 3 докторів та 35 кандидатів медичних наук, за останні 5 років під його керівництвом захищено 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій.

Сфера наукових інтересів д-ра мед. наук, доц. Сусли О.Б. полягає в дослідженні змін серцево-судинної системи у хворих при недіалізній та діаліззалежній хронічній хворобі нирок та розробці ефективних способів їх корекції, а також у вдосконаленні діалізних технологій при гострому пошкодженні нирок та термінальній нирковій недостатності.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри активно доповідаються на численних наукових площадках як в Україні, так і за кордоном, зокрема у Північній Америці, Великій Британії, Австралії, Франції, Іспанії, Італії, Данії, Росії, Польщі.

Представлення результатів наукових досліджень доц. Сусли О.Б. на нефрологічних наукових форумах в Австралії (2014 рік) зліва та Великій Британії (2015 рік) справа.

Делегація викладачів кафедри на Міжнародній конференції з екстреної медичної допомоги (зліва направо): проф. М.І. Швед, Д.Тімлер, М.Я. Джус, доц. Р.М. Ляхович, доц. Я.М. Кіцак (2017 рік)

«X Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej «Kopernik 2017».

Викладачі кафедри вивчають роботу "Центру симуляції медичної" в м. Лодзь, Польща. (зліва направо): В.В. Дубчак, доц. Кіцак Я.М., проф. М.І. Швед, Е.С. Мончак, доц. Р.М. Ляхович, ас. В.Т. Гурський (2017 рік)

Європейський конгрес по невідкладній кардіології Мілан, Італія ( 2018 рік)

Європейський конгрес по серцевій недостатності Париж, Франція (2018 рік)

Європейський аритмологічний конгрес Барселона, Іспанія (2018 рік)

Наукові доробки співробітників кафедри є вагомим внеском у лікувально-консультативну роботу базових відділень університетської лікарні. За останні роки досягнення світової науки і власних наукових розробок активно впроваджено в практику охорони здоров’я лікувально-профілактичних закладів України (підтверджено 72 актами впровадження).

Колектив підрозділу впевнено дивиться в майбутнє, попереду нові завдання і нові звершення. Налагоджена, щоденна, тяжка, із залученням новітніх технологій, робота кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги є запорукою прогресивного розвитку науки в галузях кардіоренальної медицини, коморбідних станів та невідкладної допомоги.