Наукові публікації Левицької Л.В.

  • Левицька Л. В. Результати впровадження інноваційної програми кардіореабілітації хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією. Вісник соціальноїгігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 1.С. 4-12.
  • Levytska L. V.Functional characteristics of patients with myocardial infarction with concomitant diseases of peripheral arteries and peculiarities of approach estotheir rehabilitation treatment. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. № 1 (37). С. 17–22.
  • Левицкая Л. Оценка возможности улучшения функциональных резервов у больных инфарктом миокарда с коморбидной пульмонологической патологией в процессе реабилитации. Вестник врача. 2019. № 1. С. 62–68.
  • Левицкая Л. Особенности функциональной характеристики больных инфарктом миокарда с сосудистой коморбидной патологией церебральной локализации. Problems of biology and medicine. 2019. № 1 (107). С. 44–49.
  • Левицька Л. В., Вовкодав О. В. Методи ідентифікації динамічної моделі реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на інфаркт міокарда в процесі реабілітації. Медична інформатика та інженерія. 2019. № 1 (45). С. 74–83.
 • LevytskaL. V. Еarly marker and limited factors of fuctional state in patients with myocardial infarction in combination with arterial hypertension.Вісник наукових досліджень.2019. № 1 (94). С. 33–38.
 • LevytskaL. V. Stratification risk score of cardiovascular events in patients with myocardial infarction in combination with comorbid and surgical pathology. Шпитальнахірургія. Журнал імені Л. Я.Ковальчука. 2019. № 1 (85). С. 96–104.
 • Successful short term treatment with rivaroxaban in addition to dual antiplatelet therapy in apatient with recurrent STEMI and left ventricular thrombus / S. Lypovetska, M. Shved, N. Yarema, L. Levytska. // European Heart Journal Acute Cardiovascular Care 2018. – P.92.
 • Швед М.І., Левицька Л.В., Цуглевич Л.В. Механізми впливу кардіоцитопротекторної терапії на інотропну функцію міокарда при кардіореабілітації хворих з гострим коронарним синдромом, які перенесли коронарну реперфузію // Матеріали Х Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних фактрів на організм». –Тернопіль, 2017.– С. 47-48.
 • Кардіореабілітація хворих на гострий інфаркт міокарда на амбулаторному (підгострому) етапі спостереження / М.І. Швед, Л.В. Левицька, С.Й. Липовецька, Т.Т. Гах, О.М. Царенко, І.Б. Левицький, Л.В. Цуглевич, І.В. Радіонова, І.В. Наконечна // Матеріали XVІI Міжнародної науково-практичної конференції «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини в Україні, згідно світових стандартів: гострий, підгострий та довготривалий етапи реабілітації». – Київ, 2017. – С.117-118.
 • Cardiorehabilitation of Patients with Acute Coronary Syndrome Who Were Performed Coronary Arteries Revascularization / Mykola Shved, Lesja Tsuglevych, Iryna Kyrychok, Tetiana Boiko, Larysa Levutska // Galician medical journal, Vol. 24, №4 (2017) С.46-53.
 • Функціональне відновлення хворих з ускладненим перебігом інфаркту міокарда шляхом застосування ступінчастої програми кардіореабілітації / М.І. Швед, Л.В. Левицька, І.Б. Левицький, Л.В. Цуглевич // Матеріали XVIIІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 20–22 вересня 2017 р.) Український Кардіологічний Журнал (Додаток 3) 2017. – С.115.
 • Doświadczenie rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego ze znaczącą funkcją skurczową lewej komory / Shved Mykola, Levytska Larysa, Myhajliv Lesia, Tsuglevych Lesia, Kyrychok Iryna, Levytskyi Igor // Тези доповідей IX конференції «Польська кардіологія», (Варшава, Польща), 19.05.-20.05.2017 р. – с. 25-26.
 • Ефективність електроімпульсної терапії при фібриляції передсердь / Швед М. І., Сидоренко О. Л., Садлій Л. В., Ковбаса Н. М., Бенів М. Я., Левицька Л. В., Прокопович О. А., Гурський В. Т. // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 15 червня 2016. – Тернопіль. – 2016. – С. 209-210.
 • Стратифікація ризику серцево-судинних подій у хворих на інфаркт міокарда залежно від індексу маси тіла / Швед М.І., Бенів М.Я., Ковбаса Н.М., Левицька Л.В. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах». – 24-25 березня 2016 р. – Тернопіль. – 2016. – С. 85-86.
 • Швед М.І., Бенів М.Я., Левицька Л.В. Аналіз використання традиційної програми фізичної реабілітації та шкали GRACE у хворих на інфаркт міокарда / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах». – 24-25 березня 2016 р. – Тернопіль. – 2016. – С. 86-87.
 • Особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з надлишковою масою тіла / Швед М. І., Левицька Л. В., Бенів М. Я., Садлій Л. В. // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 15 червня 2016. – Тернопіль. – 2016. – С. 211-212.
 • Вплив абдомінального ожиріння на перебіг гострого інфаркту міокарда / М. І. Швед, Л. В. Левицька, М. Я. Бенів, Л. В. Цуглевич // Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів : науково-практична конференція з міжнародною участю (присвячена пам’яті академіка НАМН України Є.М. Нейка), Івано-Франківськ, 6-7 жовтня 2016 р. / ІФНМУ. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 275-276.
 • Можливість використання каротидно-стегнового індексу в оцінці ризику серцево-судинних подій / Швед М., Левицька Л., Дмитерко У., Левицький І., Павлов В. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах». – 24-25 березня 2016 р. – Тернопіль. – 2016. – С. 84.
 • М.І. Швед, Л.В. Левицька, У.А. Дмитерко. Оцінка факторів ризику серцево-судинних подій серед жителів Тернопільської області / Матеріали XVIIІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 20–22 вересня 2017 р.) Український Кардіологічний Журнал (Додаток 3) 2016. – С.258-259.
 • Кардіометаболічні ризики та їх вплив на процес реабілітації хворих на інфаркт міокарда із супутньою патологією /М.І. Швед, Л.В. Левицька, І.Б. Левицький, Н.М. Вічар, З.А. Ясеник, Н.Д. Шимончик // Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21–23 вересня 2016 р.) Український Кардіологічний Журнал (Додаток 3) 2016. – С.153.
 • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні технології та методи кардіореабілітації. – Монографія. – Київ: Медкнига, 2016. – 144с.
 • Особливості викладання медичної реабілітації в сучасних умовах / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С.// Медична освіта.- 2015.- №4.- С.96-99.
 • Актуальність викладання медичної реабілітації та її місце в системі підготовки лікарів / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С.// Матеріали Всеукр. Навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті в Україні» з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України, 21-22 травня 2015 р., м Тернопіль. Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.347-349.
 • Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві: Навчальний посібник/ За заг. ред. Л.О.Вакуленко / Л.О.Вакуленко, І.Р. Мисула, Л.В. Левицька, Д.В.Вакуленко, Г.В.Прилуцька, С.В. Кутаков, З.П.Прилуцький, О.М. Начас. – Навчальний посібник – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 455с. – Друк. арк. 51,62,Тираж 1000 прим. Рекомендовано ЦМК з ВМО МОЗ України, протокол № 2, від 01.06. 2012 р.
 • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда (Видання третє, доповнене). – Монографія. – Київ: Медкнига, 2015. – 148с.
 • Досвід застосування індивідуальних програм реабілітації у хворих на гострий інфаркт міокарда з використанням шкал Борга, математичної моделі прогнозування змін гемодинаміки та Ноттінгемського профілю якості життя / Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Вовкодав О.В. // Матеріали ХV Національного Конгресу кардіологів України. // Київ, 23-25 вересня 2014 р. –с. 174-175.
 • Застосування витяжіння суглобів та хребта у відновному лікуванні жінок в період предменопаузи з остеоартрозом колінних суглобів із супутнім поперековим остеохондрозом на санаторно-курортному етапі реабілітації/ Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Мартинюк В.І., Левицька Л.В., Квасніцька О.С.// Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоровя № 308-2014
 • Клінічні ефекти імпульсної магнітотерапії у хворих на післяінфарктий кардіосклероз/ Мисула І.Р., Левицька Л.В., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С., Левицький І.Б., Загородня М.М.// Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів», Тернопіль, 23-24 жовтня 2014 р.. Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.42.
 • Нові підходи до реабілітації хворих остеоартрозом нижніх кінцівок з супутнім поперековим остеохондрозом/ Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С., Левицька Л.В.// Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів», Тернопіль, 23-24 жовтня 2014 р.. Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С.41.
 • Ефективність програми фізичної реабілітації з включенням силових вправ у хворих похилого віку на остеоартроз колінних суглобів / Бакалюк Т.Г., Мисула І.Р., Коваль В.Б., Левицька Л.В., Салайда І.М., Вахновська Є.Є., Лавріненко О.М. // Зб. матер. XVІІ міжнародної науково-практичної конференції конференції « Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія - 2014» м.- Одеса 29-30 травня 2014 р. –С. 44-45.
 • Мисула І.Р. Актуальність впровадження елективного курсу "Основи натуропатії” у навчальний процес для студентів медичного факультету на кафедрі медичної реабілітації / І. Р. Мисула, Т. Г. Бакалюк, А. О. Голяченко, Л. В. Левицька, О. М. Лавріненко // Медична освіта. - 2014. - № 3 (додаток). - С. 134-138.
 • Оптимальні реабілітаційні комплекси у хворих з поєднаною патологією суглобів та серця / Левицькa Л.В., Левицький І.Б., Запорожець Т.М., Гах Т.Т., Наконечна Л.С., Шаст Л.В. // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, 20-21 березня 2014 року. – С.47-48.
 • Диференційований підхід в реабілітації хворих з поєднаною патологією суглобів та серця / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Бакалюк Т.Г., Левицький І.Б., Гах Т.Т. // Зб. матер. XVІІ міжнародної науково-практичної конференції конференції «Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія - 2014» м.- Одеса 29-30 травня 2014 р. –С. 74-75.
 • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда (Видання друге, доповнене). – Монографія. – Київ: Медкнига, 2014. – 144с.
 • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда. – Монографія. – Київ: Медкнига, 2013. – 144с.
 • Модель реакції серцево-судинної системи організму на дозоване фізичне навантаження в процесі реабілітації після неускладненого інфаркту міокарда / Вовкодав О.В., Пасічник Р.М., Левицька Л.В. // Системи обробки інформації (Інформаційні технології в медицині), випуск 1 (108). – Харків, 2013. – С.224-229.
 • Організація реабілітації хворих кардіологічного профілю / Голяченко А.О., Мисула І.Р., Коваль В.Б., Левицька Л.В. // Матеріали ІІІ Всеукраїнського з`їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Людина, спорт і здоров’я – 2013”. // Київ, 7-8 листопада 2013 р. –с. 274-277.
 • Реабілітаційне лікування у хворих на остеоартроз із супутньою кардіологічною патологією / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Левицький І.Б., Калайджан-Савчук С.С., Гах Т.Т., Бобеляк Н.П. // Матеріали ІІІ Всеукраїнського з’їзду фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Людина, спорт і здоров’я – 2013”. // Київ, 7-8 листопада 2013 р. –с. 47-51.
 • Використання математичної моделі в прогнозуванні зміни гемодинамічних показників при фізичній реабілітації хворих на інфаркт міокарда з високим ступенем кардіоваскулярного ризику/ Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Вовкодав О.В. // Матеріали ХІV Національного Конгресу кардіологів України. // Київ, 18-20 вересня 2013 р. –с. 174-175.
 • Особливості клініко-інструментальних показників у геронтологічних хворих з остеоартрозом колінних суглобів/ Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б/Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Зб. Матеріалів підсумкової науково-практичної конференції ТДМУ, 18 червня 2013 р. - Тернопіль, 2013 р.- С.167-168. / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 2013 №1, с.100-103.
 • Комплексна модель відновного лікування на санаторному етапі реабілітації / Мисула І.Р., Голяченко А.О. Коваль В.Б., Левицька Л.В. // Тези наук.-практ. конф. «Здоров’я та довголіття. Впровадження немедикаментозної і нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина – запорука здоров’я» 28-30 березня 2012 р. – Львів: ЗАТ «Гал-Експо», 2012. – С. 44-45.
 • Європеїзація української медицини. Особливості підготовки студентів з предмета «Фізіотерапія» у Саксіонському університеті (Нідерланди), застосування її елементів у Тернопільському медичному університеті / Мисула І.Р., Салайда І.М., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В. // Медична освіта, 2012, №3 (додаток), с.104-106.
 • Дослідження хрящового та кісткового метаболізму у хворих на остеоартроз / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вахновська Є.Є. Збірник матеріалів конференції 2012 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» Тернопіль, 2012.- С17-18
 • Особливості фізичної реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда з високим ступенем кардіоваскулярного ризику / Швед М.І., Левицька Л.В. //Український кардіологічний журнал, додаток 1/2012//матеріали національного конгресу кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) – Київ,2012 – С.124.
 • Європеїзація української медицини. Особливості підготовки студентів з предмета «Фізіотерапія» у Саксіонському університеті (Нідерланди), застосування її елементів у Тернопільському медичному університеті// Мисула І.Р., Салайда І.М., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В.// Медична освіта 2012 №3 (додаток) С.104-106.
 • Реабілітація хворих на інфаркт міокарда / Нетяженко В.З., Швед М.І., Левицька Л.В. // Внутрішня медицина. - №3-4, 2011. – С.88-114.
 • Левицька Л.В. Вторинна профілактика інфаркту міокарда: можливості підвищення ліпідкоригуючих ефектів статинів / Питання експериментальної та клінічної медицини. – Донецьк, 2011. – С.32-36.
 • Дослідження хрящового та кісткового метаболізму у хворих на остеоартроз / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вахновська Є.Є.// Збірник матеріалів конференції 2012 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» . – Тернопіль. – 2011р., №4. – С.23-24.
 • Сучасні можливості відновного лікування хворих на остеохондроз хребта в санаторних умовах/ Мисула І.Р., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Левицька Л.В., Лавріненко О.М.// Збірник матеріалів конференції 9 червня 2011 р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» с.29-30.
 • Особливості кардіореабілітаційної технології у хворих на гострий інфаркт міокарда, увскладнений синдромом серцевої недостатності/ Левицька Л.В. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2011р., №4. – С.58-61.
 • Відновна терапія у хворих на остеоартроз із коморбідноюж кардіологічною патологією / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Левицький І.Б. та ін. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2011р., №4. – с.56-58.
 • Реабілітація хворих ішемічною хворобою серця на диспансерно-поліклінічному етапі/ Нетяженко В.З., Швед М.І., Левицька Л.В. і співавт.// Методичні рекомендації. –Київ, 2012. – 72с.
 • Реабілітація хворих на інфаркт міокарда/ Швед М.І., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вівчар Н.М., Ясеник З.А., Буртняк А.М.// Методичні рекомендації. –Тернопіль, Укрмедкнига, 2011. – 54с.
 • Реабілітація хворих ішемічною хворобою серця на диспансерно-поліклінічному етапі/ Нетяженко В.З., Швед М.І., Левицька Л.В. і співавт.// Методичні рекомендації. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – 71с.
 • Реабілітація хворих на інфаркт міокарда/ Швед М.І., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вівчар Н.М., Ясеник З.А., Буртняк А.М.// Методичні рекомендації. –Тернопіль, Укрмедкнига, 2011. – 50с.
 • Особливості фізичної реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений синдромом серцевої недостатності/ Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Буртняк А.М.// Матеріали ХІІ Національного Конгресу кардіологів України. // Київ, 21-23 вересня 2011 р. –с. 82-83.
 • Немедикаментозні методи реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертензією/ Левицька Л.В., Коваль В.Б., Салайда І.М., Левицький І.Б., Гнатко М.В., Калайджан-Савчук С.С., Запорожець Т.М., Родіонова Л.Я. //Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 27-28 квітня 2011 року «Застосування нетрадиційних методів лікування в санаторних умовах», м. Тернопіль. – 2011. – С.24-25.
 • Поєднання традиційного та нетрадиційного лікування у хворих на остеоартроз та артеріальну гіпертензію/Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вайда О.В., Левицький І.Б., Запорожець Т.М., Родіонова Л.Я., Гах Т.Т., Наконечна Л.С.//Матеріали ІІІ науково-практичної конференції 27-28 квітня 2011 року «Застосування нетрадиційних методів лікування в санаторних умовах», м. Тернопіль. – 2011. – С.23-24.
 • Особливості фізичної реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений синдромом серцевої недостатності/ Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Буртняк А.М.// Матеріали ХІІ Національного Конгресу кардіологів України. // Київ, 21-23 вересня 2011 р. –с. 82-83.
 • Клінічні та гемодинамічні аспекти синглетно-кисневої терапії у хворих на післяінфарктний кардіосклероз із залишковою ішемією міокарда / Швед М.І., Левицька Л.В., Паламар Т.О., Левицький І.Б., Родіонова Л.Я., Чорна Я.В., Запорожець Т.М.// Збірник наукових робіт науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини» (24-25 березня 2011р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2011. – с. 77-78.
 • Особливості медичної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним кардіосклерозом та артеріальною гіпертензією./ Швед М.І., Левицька Л.В., Вівчар Н.М., Левицький І.Б.// Збірник наукових робіт міжобласної науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини» (27-28 жовтня 2010р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – с. 76-77.
 • Сучасні аспекти відновного лікування остеохондрозу хребта, поєднаного з остеопорозом. /Мисула І.Р., Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Мартинюк В.І., Коваль В.Б., Левицька Л.В., Лавріненко О.М.//Зб. Матеріалів конференції 17 червня 2010р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини.» // Тернопіль:Укрмедкнига.-2010.-с.33-34.
 • Деякі аспекти застосування фізичної реабілітації при хронічних гепатитах. /Мисула І.Р., КовальВ.Б., Голяченко А.О., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В.//Зб. Матеріалів конференції 17 червня 2010р. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини.» // Тернопіль:Укрмедкнига.-2010.-с.32-33.
 • Особливості медичної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця, ускладнену артеріальною гіпертензією. / Швед М.І., Мисула І.Р., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Коваль В.Б., Запорожець Т.М.// Матеріали ХІІІ Конгресу СФУЛТ. // Львів, 30 вересня-03 жовтня 2010 р. – Львів – Київ – Чикаго 2010. – с. 258.
 • Диференційований підхід до фізичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда, ускладнений артеріальною гіпертензією/ Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б.// Матеріали ХІ Національного Конгресу кардіологів України. // Київ, 28-30 вересня 2010 р. – Український кардіологічний журнал. Додаток 2/2010. – с. 66-67.
 • Особливості механо-електричних характеристик біологчноактивних точок у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні із остеоартрозом / Левицька Л.В., Садлій О.Л., Наконечна Л.С., Шаст Л.В., Дейкало Г.П. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2009р., №4. – с.72.
 • Левицька Л.В.Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда із супутнім остеоартрозом / Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2009р., №4. – с.23-25.
 • Клінічні ефекти магнітотерапії у хворих на післяінфарктний кардіосклероз/ Мисула І.Р., Левицька Л.В., Левицький І.Б. та ін. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2009р., №4. – с.15.
 • Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда, ускладнений артеріальною гіпертензією / Швед М.І., Левицька Л.В., Скарлош Т.Я.// Матеріали Х Національного Конгресу кардіологів України. – Київ. – 2009р.- С. 72 – 73.
 • Ефекти валкіонтерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з гіперліпідемією // Мисула І.Р., Левицька Л.В., Коваль В.Б., ГребеникМ.В. / Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2008р., .№4. – с.46.
 • Левицька Л.В.Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда, ускладнений артеріальною гіпертензією / Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2008р., №4. – с.27-29.
 • Реабілітаційні комплекси для хворих на остеоартроз та артеріальну гіпертензію з порушеним ліпідним профілем /Швед М.І., Левицька Л.В., Левицький І.Б., Вівсянник І.В., Коваль В.Б.// Матеріали ІХ Національного Конгресу кардіологів України. – Київ. – 2008р.- С. 69 – 70.
 • Особливості механо-електричних характеристик біологічноакивних точок у хворих на гострий інфаркт міокарда // Швед М.І., Левицька Л.В., Вівсянник І.В.//Зб. Матеріалів конференції 13-14 жовтня 2008р. «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини.» // Тернопіль:Укрмедкнига.-2008.-с.67.
 • Л.В.Левицька Комплексна терапія з включенням методів акупунктури в реабілітації хворих на постінфарктний кардіосклероз з артеріальною гіпертензією//Вісник наукових досліджень. – 2007. – №4. – С.26-28.
 • Медична та соціальна реабілітація: навч. посіб. / [Мисула І.Р., Вакуленко Л.О., Швед М.І., Левицька Л.В., Прилуцька Г.В. ] за заг. ред. І.Р.Мисули, Л.О.Вакуленко. – Тернопіль: ТДМУ. «Укрмедкнига», 2005. – 402 с. Гриф МОЗ України, (протокол № 1 від 12.04.2005 р.)
 • Методики диференційованого бальнеогрязьового лікування хворих на остеоартроз та супутню ішемічну хворобу серця [Текст] / І.Р. Мисула, М.І. Швед, Л.В. Левицька та ін. // Буковин. мед. вісн. - 2005. - Т. 9, N 4. - С. 180-182. „Клінічні та гемодинамічні аспекти озонотерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім остеохондрозом” / І.Р.Мисула, Л.В.Левицька, І.Б.Левицький //”Актуальні питання фізіотерапії і медичної реабілітації”, науково-практична конференція 28-29 вересня 2004 р., м. Одеса. – С. 77.
 • Клінічні та гемодинамічні аспекти озонотерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім остеохондрозом / І.Р.Мисула, Л.В.Левицька //”Актуальні питання фізіотерапії і медичної реабілітації”, науково-практична конференція 28-29 вересня 2004 р., м. Одеса. – С. 75-76.
 • Особливості застосування лікувальної фізкультури при хронічних гепатитах / І.Р.Мисула, В.Б.Коваль, А.О.Голяченко, Т.Г.Бакалюк, Л.В.Левицька, Н.М.Богомол // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2004. – №1. – С. 39.
 • Клінічні та гемодинамічні аспекти озонотерапії у хворих на ішемічну хворобу серця /І.Р.Мисула, М.І.Швед, Л.В.Левицька, І.Б.Левицький, А.П.Дуднік //”Местное и парентеральное использование озонотерапии в медицине”, ІІІ Украинская научно-практическая конференция с международным участием, 23-24 сентября 2003 г. – С. 50-51.
 • І.Р.Мисула, А.О.Голяченко, Т.Г.Бакалюк, Л.В.Левицька, О.М.Лавріненко Пелоїдотерапія та пунктурна фізіотерапія в комплексному лікуванні нейрорефлекторних вертеброгенних больових синдромів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – №1. – С. 63-64.
 • Мисула І.Р., Швед М.І., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Вайда О.В. Оптимальні лікувальні комплекси в лікуванні хворих з поєднаною патологією суглобів і серця // Матеріали наук.-практ. конф. з міжн. участю “Лікувальні фізичні чинники та здоров’я людини”.– Одеса. – 2003р. – С.57.
 • Фізіотерапія: Електронна книга (підручник) [Швед М.І., Левицька Л.В.] - Тернопіль: ТДМУ. «Укрмедкнига», 2002, 700 МБ Гриф МОЗ України, (протокол № 3 від 26.06.2002 р.) 700 / 350МБ.
 • І.Р.Мисула, Л.В.Левицька, В.Б.Коваль, Левицький І.Б. Диференційована гіпотензивна терапія -В кн.: Здобутки клінічної та експериментальної медицини/ Збірник наук.праць ХLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції, 7 червня 2002 р.-Випуск 7.-Тернопіль:Укрмедкнига. – 2002. – С. 45.
 • Оптимальные лечебные комплексы для больных ИБС и сопутствующим остеоартрозом/ И.Р.Мысула, Л.В.Левицкая, Е.В.Вайда, В.Б.Коваль // Материалы 2-го всероссийского научного форума “Физические факторы и здоровье человека”, V всероссийского съезда физиотерапевтов и курортологов /г.Москва, 2002 р. – С. 14.
 • Пути и возможности ускоренной эволюции физиотерапии / И.Р.Мысула, Л.В.Левицкая, С.С.Калайджан – Савчук // Материалы 2-го всероссийского научного форума “Физические факторы и здоровье человека”, V всероссийского съезда фзиотерапевтов и курортологов / г.Москва, 2002 г. – С. 13.
 • Прогностичне значення дисперсії Q -T при функціональних порушеннях і некробіотчних змінах в міокарді/ М.І.Швед, М.В.Гребеник, Л.М.Охрімович, Л.В.Левицька, Л.Ю.Лосік// Нові напрямки профілактики і лікування ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії/ тези науково доп. матеріалів об`єднанного пленуму правління українського-наукового товариства кардіологів та асоціації лікарів –інтерністів/ за ред.В.Н.Коваленка і ін. – К.: Моріон, 2001-с.58
 • Клініко-імунологічні особливості та зміни інотропної функції серця у хворих з інфарктом міокарда ускладненим синдромом Дреслера / М.І.Швед, І.П.Тофан, Л.В.Левицька // Матеріали VІ з`їзду Всеукраїнського лікарського товариства/ м. Чернівці, 18 -19 червня 2001року, с.80-81.
 • Прогностичне значення дисперсії Q- T при порушеннях ритму на фоні нейро- циркуляторної дистонії / М.І.Швед, М.В.Гребеник, Р.Р.Комаровський, Л.В.Левицька і ін. // Матеріали VІ з`їзду Всеукраїнського лікарського товариства/ м. Чернівці, 18-19 червня 2001року, с.62.
 • Ефективність намагніченх сульфідних ванн у хворих на поперековий остеохондроз на санаторному етапі реабілітації / Швед М.І., Шкробот С.І., Левицька Л.В. і ін. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні проблеми застосування мінеральнх вод у медичній практиці/ Трускавець- Моршин, 21-25 жовтня 2001 року//Додаток до журналу “Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія” 2001-№3- с.193-194.
 • Диференційована гіпотензивна терапія / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Левицький І.Б. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. XLIII підсумкова наукова конференція Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, “Укрмедкнига”, 7 червня 2000 р. – С. 48.
 • Спеціализоване кардіохірургічне забезпечення хворих на ішемічну хворобу серця: проблеми і перспективи (за даними обласного кардіологічного диспансерного відділення) М.І.Швед, М.В.Гребеник, Л.М.Охримович, І..Герасимець, Л.В.Левицька, С.М.Дем’яненко, Р.Р.Коморовський, В.Т.Павлов, Л.В.Садлій, І.П.Тофан /VIII Конгрес Світової Федерації Українських лікарських товариств/, Тези доп .Львів-Трускавець, 2000 – С.412-413.
 • Шляхи підвищення ефективності комплексного лікування хворих похилого віку з поєднаною патологією серця, суглобів та хребта / М.І.Швед, Л.В.Левицька, М.В.Гребеник, С.І.Шкробот, Ю.В.Геряк, Л.П.Мартинюк //ІІІ Національний Конгрес геронтологів і геріатрів України 26-28.09.2000. Київ- 2000. – С. 125.
 • Вік і стать – як фактори ризику розривів серця при гострому інфаркті міокарда / Швед М.І., Гребеник М.В., Герасимець І.М., Охримович Л.М., Левицька Л.В., Дем¢яненко С.М., Садлій Л.В., Зелененька Л.І., Шидей Л.Д. //ІІІ Національний Конгрес геронтологів і геріатрів України 26-28.09.2000. Київ- 2000. – С. 71.
 • Влияние триметазидина на поздние потенциалы желудочков у больных с дилятационным синдромом. / Н.И.Швед, М.В.Гребеник, О.Н. Барна, Л.М.Охримович, Л.В.Садлий, Л.В.Левицкая // ІУ Международный славянский Когрес по электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца. УІ Всероссийская Конференция по электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца. «Вестник аритмологии», № 15.-2000.- Санкт-Петербург, № 108 - С.29.
 • Застосування дієтотерапії при догляді за пацієнтами вдома: навч. посіб. для патронажних медичних сестер «Основи догляду в домашніх умовах») Нові технології навчання в медичному вищому закладі. / [ Швед М.І., Зоря А.В., Левицька Л.В.] /Під заг. ред І.Г.Ісіченка, А.В.Царенка, С.М. Місяка – Тернопіль: ТДМУ. «Укрмедкнига», 2000. – С. 242 – 244.
 • Харчування при догляді за підопічними вдома: навч. посіб. для патронажних медичних сестер «Основи догляду в домашніх умовах») Нові технології навчання в медичному вищому закладі. / [М.І.Швед, А.В.Зоря, Л.В.Левицька, А.В.Царенко] / Під заг. ред І.Г.Ісіченка, А.В.Царенка, С.М. Місяка – Тернопіль: ТДМУ. «Укрмедкнига», 2000. – С. 51 – 54.
 • Методичні вказівки до практичних занять з «Основ фізіотерапіцї, ЛФК, масажу та реабілітації» / [М.І.Швед, Л.В.Левицька, Н.В.Пасєчко, Л.О.Вакуленко] Тернопіль: «Укрмедкнига» 2000. -152 с.
 • Навчально-методичні рекомендації до практичних занять із фізіотерапіцї / М.І.Швед, Л.В.Левицька, В.М.Полішук, І.М.Марків // Тернопіль: «Укрмедкнига», 1999, -80 с.
 • Віддалені результати застосування мінеральної води у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. /М.І.Швед, І.М.Марків, С.І.Зелінська, Л.В.Левицька, А.В.Марків // Оздоровчі ресурси Карпат і прилеглих регіонів: Матер. конф. з міжнародною участю. (Чернівці, 5-6 жовтня 1999 р.) – Чернівці, 1999, С. 22 – 24.
 • Можливості одночасної корекції артеріальної гіпертензії і дисліпідемії у хворих з метаболічним синдромом Х. /Швед М.І., Барна О.М., Гребеник М.В., Левицька Л.В. //Українська науково-практична конференція кардіологів і кардіохірургів з міжнародною участю ”Нові напрямки профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань” (Тези наукових доповідей) 26-28 травня 1999р. м.Київ, 1999. – С. 181-182.
 • The use of changeable magnetic field in treatment of osteoartrosis /Yurkiv Larisa, prof. Shved Mikola, Smijan-Bilozetska Svitlana, Levitskiy Igor // Third International Congress of The EBEA. – 1999, NANCY. – P. 94.
 • Шляхи підвищення ефективності комплексного лікування хворих артрозами та супутньою ішемічною хворобою серця. /М.І.Швед, Л.В.Левицька, М.В.Гребеник, О.М.Барна, В.М.Мартинюк, Р.Р.Коморовський, А.Ю.Маджид // Оздоровчі ресурси Карпат і прилеглих регіонів: Матер. конф. з міжнародною участю. (Чернівці, 5-6 жовтня 1999 р.) – Чернівці, 1999, С. 51–54.

Посібники

 • Emergency medicine (questions and answers): study guide / [M.I.Shved, S.M.Heryak, L.P.Martynyuk et al.;edited by Prof. M.Shved. – Ternopil: TSMU, 2018. – 344 p. (27,95 ум. арк. ОВА – 26,23;P. 131-133 (3); 244-268 (25) – 28 ст.).
 • Екстрена та невідкладна допомога в запитаннях і відповідях: навч. посіб. / [М.І. Швед, С.М. Геряк, О.Б. Сусла та ін.]; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 312 с. (23,25 ум. арк. ОВА – 18,75; С. 9-36 (28), 201-234 – (34) - 62 ст.).
 • Екстренна медична допомога: посібник/ [М.І. Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.]; за ред. М.І.Шведа – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 420 с.

Підручники

 • Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2017 – 448 с.
 • Екстрена та невідкладна медична допомога: підручник / [М.І.Швед, А.А.Гудима, С.М.Геряк та ін.] ; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2016 – 448 с.