Наукові публікації Сусли О.Б.

1. Вплив цукрового діабету 2 типу на показники ліпідного обміну у хворих з прогресуючою стенокардією / О. Б. Сусла, В. К. Водвуд, К. Б. Піжицька, М. П. Ковальська, І. О. Ястремська // Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : Всеукраїнська міждисципл. наук.-практ. конф., 1-2 березня 2018 р. : зб. наук. праць. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – С. 120-122.

2. Сусла О. Б. Характер артеріальної гіпертензії у хворих на діабетичну хворобу нирок, які отримують лікування програмним гемодіалізом / О. Б. Сусла, З. І. Літовкіна, О. О. Говда // Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : Всеукраїнська міждисципл. наук.-практ. конф., 1-2 березня 2018 р. : зб. наук. праць. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – С. 122-123.

3. Динаміка показників ремоделювання сонних артерій під впливом модифікованого 12-місячного лікування з включенням аргініну глутамату і мельдонію у хворих на програмному гемодіалізі / О. Б. Сусла, О. Л. Сидоренко, О. А. Прокопович, З. І. Літовкіна, Т. Л. Мальська // Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : Всеукраїнська міждисципл. наук.-практ. конф., 1-2 березня 2018 р. : зб. наук. праць. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – С. 123-126.

4. Эндотелиальная дисфункция в патогенезе осложнений сахарного диабета. Сообщение I. Эндотелиальная дисфункция: этиология, патогенез и методы диагностики / А. И. Гоженко, А. С. Кузнецова, Е. С. Кузнецова, Т. Н. Быць, А. Б. Сусла // Ендокринологія. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 171-181.

5. Youden’s test of the chromatographic determination of captopril in pharmaceuticals / L. Logoyda, Yu. Kondratova, D. Korobko, O. Susla, Yu. Soroka, R. Tsytsiura, S. Pidruchna // International Journal of Green Pharmacy – 2017. – Vol. 11, № 3. – P. 188-191.

6. Кальцифікація серця і судин при хронічній хворобі нирок: проблемні питання етіології і патогенезу / О. Б. Сусла, А. І. Гоженко, Й. Бергєр, І. Р. Мисула, М. І. Швед, О. М. Лиходід // Фізіологічний журнал. – 2017. – Т. 63, № 5. – С. 80-93.

7. Сусла А. Б. Влияние гемодиализа на эндотелиальную дисфункцию у пациентов с терминальной почечной недостаточностью / А. Б. Сусла, И. Р. Мисула, А. И. Гоженко // Клиническая медицина. – 2017. – Т. 95, № 10. – С. 935-939.

8. Судинно-тромбоцитарний гемостаз і кальцифікація клапанів серця у хворих на хронічну хворобу нирок / О. Б. Сусла, А. В. Левицький, З. І. Літовкіна, Г. Б. Сусла, В. К. Водвуд // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 3 березня 2017 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – С. 129-130.

9. Гендерні особливості ремоделювання лівого шлуночка у хворих із перенесеним інфарктом міокарда / М. І. Швед, О. Б. Сусла, В. К. Водвуд, І. О. Ястремська, М. П. Ковальська // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 3 березня 2017 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – С. 145-146.

10. Водвуд В. К. Ремоделювання правого шлуночка: причини виникнення, механізми розвитку та наслідки в практиці лікаря-інтерніста / В. К. Водвуд, О. Б. Сусла // ХVІ-е чтения им. В.В. Подвысоцкого: науч. конф., 18-19 мая 2017 г. : материалы конф. – Одеса: УкрНИИ медицины транспорта, 2017. – С. 69-70.

11. Літовкіна З. І. Особливості патогенезу ремоделювання серця у хворих із діабетичною хворобою нирок / З. І. Літовкіна, О. Б. Сусла, С. В. Данилів // ХVІ-е чтения им. В.В. Подвысоцкого: науч. конф., 18-19 мая 2017 г. : материалы конф. – Одеса: УкрНИИ медицины транспорта, 2017. – С. 196-198.

12. Cardiovascular calcification in patients with dialysis-dependent chronic kidney disease: effectiveness of new diagnostic tests / O. Susla, A. Levitsky, Z. Litovkina, V. Vodvud // Nephrol. Dial. Transplant.: Abstracts 54nd ERA-EDTA Congress, June 3-6, 2017, Madrid, Spain. – 2017. – Vol. 32 (Suppl. 3). – P. iii327-iii328.

13. Сусла О. Б. Судинна кальцифікація у хворих на ХХН: механізми розвитку та перспектива досліджень / О. Б. Сусла // Український журнал нефрології та діалізу: матеріали V з‘їзду нефрологів України, 21-22 вересня 2017 р., Вінниця. – 2017. – № 3 – С. 32-33.

14. Сусла О. Б. Ефективність поєднаного застосування аргініну глутамату і мельдонію для попередження прогресування кальцифікації клапанів серця у хворих із недіалізною хронічною хворобою нирок / О. Б. Сусла, Т. О. Мильнікова, С. В. Данилів // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 81-82.

15. Сусла О. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок : дис. … доктора мед. наук : 14.01.02 / Сусла Олександр Богданович. – Тернопіль, 2016. – 441 с.

16. Сусла О. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / О. Б. Сусла. – Тернопіль, 2016. – 44 с.

17. Модуляция L-аргинин – оксид азота пути и долгосрочный прогноз у больных с кальцификацией клапанов сердца, находящихся на хроническом гемодиализе / А. Б. Сусла, И. Р. Мисула, А. И. Гоженко, З. И. Литовкина // IV конгресс Ассоциации нефрологов новых независимых государств, 29-30 сентября 2016 г. : материалы конгр. – Минск: СтойМедиаПроект, 2016. – С. 75-76.

18. Кардіоваскулярна кальцифікація у хворих із недіалізною хронічною хворобою нирок: ефективність нових діагностичних тестів / О. Б. Сусла, М. І. Швед, А. І. Гоженко, Л. М. Михайлів // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 листопада 2016 р., м. Харків. – Х., 2016. – С. 214.

19. Особливості клінічних симптомів у хворих із клапанною кальцифікацією при недіалізній хронічній хворобі нирок / О. Б. Сусла, А. А. Клим, Н. В. Коробова, С. В. Данилів // Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики ХХІ століття : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23-24 квітня 2015 р : матеріали конф. – Х., 2015. – С. 274.

20. Susla O. Blood pressure and cardiac valve calcification in patients with chronic kidney disease / O. Susla, A. Gozhenko, I. Mysula // Nephrol. Dial. Transplant. : 52nd ERA-EDTA Congress, May 28-31, 2015, London, United Kingdom : Abstracts. – 2015. – Vol. 30 (Suppl. 3). – P. iii561.

21. Сусла О. Б. Модуляція системи L-аргінін – оксид азоту і прогресування кальцифікації клапанів серця у хворих із діаліз-залежною хронічною хворобою нирок / О. Б. Сусла, А. І. Гоженко, Г. Б. Симко // ХІV-е чтения им. В. В. Подвысоцкого : научная конференция, 27-28 мая 2015 г. : материалы конф. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 178-180.

22. Оксидативний стрес і кальцифікація клапанів серця у хворих на хронічну хворобу нирок / О. Б. Сусла, І. Р. Мисула, О. Л. Сидоренко, В. Б. Сусла // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 20-21 березня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 27-28.

23. Сусла О. Б. Хронічне запалення і кальцифікація клапанів серця у хворих на хронічну хворобу нирок / О. Б. Сусла // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 38.

24. Гоженко А. І. Хронічне запалення як важливий механізм прогресування атеросклеротичного пошкодження сонних артерій у хворих на програмному гемодіалізі / А. І. Гоженко, О. Б. Сусла, І. Р. Мисула // Актуальні питання експериментальної та клінічної патофізіології : наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціал., 23-25 вересня 2014 р. : матеріали конф. – Вінниця, 2014. – С. 12-13.

25. Susla O. B. Modulation of the arginine-nitric oxide pathway for the treatment of left ventricular hypertrophy in pre-dialysis CKD patients with valve calcification and hypertension / O. B. Susla // ISN Nexus Symposium 2014 Hypertension and the Kidney, September 25-28, 2014, Brisbane, Australia : Book of Abstracts. – Brisbane, Australia, 2014. – P. 61.

26. Cусла О. Б. Артеріальна жорсткість і кальцифікація клапанів серця у хворих із термінальною нирковою недостатністю / О. Б. Сусла, А. І. Гоженко // Фармакологія, фізіологія і патологія нирок, сечовивідних шляхів та водно-сольового обміну : наук.-практ. конф. з міжнар. участю та школою молодих вчених, 1-3 жовтня 2014 р. : матеріали конф. – Х.: Титул, 2014. – С. 95-96.

27. Сусла О. Б. Аналіз клінічної симптоматики у хворих із кальцифікацією клапанів серця на хронічному гемодіалізі / О. Б. Сусла, І. Р. Мисула, О. А. Прокопович // Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів : міжобласна наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 59-60.

28. Сусла О. Б. Активність хронічного запалення і пошкодження ендотелію у хворих із кальцифікацією клапанів серця при діаліз-залежній хронічній хворобі нирок / О. Б. Сусла // Український журнал нефрології та діалізу. – 2014. – № 4 (44). – С. 59-64.

29. Comparative analysis of endothelial dysfunction in patients with carotid plaque calcification at the stages of predialysis and dialysis of chronic kidney disease / O. Susla, M. Shved, I. Mysula, H. Susla // ISN World Congress of Nephrology 2013, May 31-June 4, 2013, Hong Kong : Abstracts. – Mode of access : http: // www.abstracts2view.com/wcn/view.php?nu=WCN13L_351

30. Сусла О. Б. Корекція гіпертрофії лівого шлуночка у хворих із клапанною кальцифікацією на програмному гемодіалізі / О. Б. Сусла // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 18 червня 2013 р. : матеріали конф. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 38-39.

31. Сусла О. Б. Порівняльна оцінка структурно-функціональних показників міокарда у хворих із клапанним кальцинозом на додіалізному та діалізному етапах хронічної хвороби нирок / О. Б. Сусла // Українські Медичні Вісті : ХІІ з‘їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства, 5-7 вересня 2013 р., м. Київ : матеріали з‘їзду. – 2013. – Т. 10, № 1-4. – С. 152.

32. Сусла О. Б. Динаміка маркерів оксидативного стресу до та після гемодіалізної сесії у хворих на хронічну хворобу нирок / О. Б. Сусла // Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні питання : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 7 листопада 2013 р. : матеріали конф. – Х., 2013. – С. 296.

33. Влияние аргинина глутамата и мельдония на прогрессирование повреждения аортального и митрального клапанов у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе / А. Б. Сусла, А. И. Гоженко, Н. И. Швед, С. В. Данылив // Нефрология и диализ : VІІI Всероссийская научно-практическая конференция Российского Диализного Общества, 20-24 ноября 2013 г., г. Москва : тезисы конф. – Т. 15, № 4. – С. 348-349.

34. Gozhenko A. Experience of arginine glutamate and meldonium use for correction of structural and functional heart changes in patients with valve calcification on predialysis stage of chronic kidney disease / A. Gozhenko, O. Susla // Journal of Health Sciences. – 2013. – Vol. 3, № 8. – Р. 133-144.

35. Сусла А. Б. Эндотелиальная дисфункция и кальцификация сонных артерий у пациентов с додиализной хронической болезнью почек [Электронный ресурс] / А. Б. Сусла // Медицина и образование в Сибири : электронный научный журнал – 2013. – № 4. – Режим доступа : http: // www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1103

36. Вплив сеансу гемодіалізу на структурно-функціональний стан ендотелію у хворих із термінальною нирковою недостатністю / А. І. Гоженко, О. Б. Сусла, А. А. Клим, О. З. Яремчук // Український журнал нефрології та діалізу : IV з‘їзд нефрологів України, 17-18 жовтня 2013 р., м. Київ : матеріали з‘їзду. – 2013. – Додаток № 1 до № 3. – С. 102-107.

37. Сусла А. Б. Влияние аргинина глутамата и мельдония на эндотелиальную дисфункцию и активность воспаления у больных с кальцификацией клапанов сердца на хроническом гемодиализе [Электронный ресурс] / А. Б. Сусла // Медицина и образование в Сибири : электронный научный журнал – 2013. – № 6. – Режим доступа : http: // www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1204

38. Мисула І. Р. Динаміка структурно-функціональних показників серця під впливом комплексного лікування з включенням аргініну глутамату і мельдонію у хворих із клапанною кальцифікацією на хронічному гемодіалізі / І. Р. Мисула, О. Б. Сусла, А. І. Гоженко // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 4. – С. 7-12.