Наукові праці проф. Шведа М.І.


1. Шляхи покращення якості життя хворих з діабетичною полінейропатією/ Мартинюк Л.П., Швед М.І., Макарчук Н.Р., Чернецький В. І.// EastEuropeanScientificJournal – 2018, №1 (29), частина 1 – С.39-43.

2. Эффективность биофлавоноидов и РНК-содержащих препаратов в комплексном лечении больных с инфарктом миокарда и функциональными нарушениями печени / Швед Н.И., Геряк С.Н., Прокопович Е.А., Липовецкая С.И. // Врачебное дело – 2018 р.

3. EfficiencyobioflavonoidquercetinandRNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disoders/ Shved M, Prokopovych O, Lypovetska S, Heryak S, Kitsak Y. // Health Problems of Civilization – 2017. – № 11(4). – P. 293-299.

4. Optimized upstream therapy for management of patients withpostinfarction cardiosclerosis associated with hyperuricemia / Shved M, Prokopovych O, Lypovetska S. // Health Problems of Civilization – 2017.– 11 (2) – Р. 109-116

5. Клінічна ефективність використання комбінованого амінокислотного комплексу в лікуванні хворих на діабетичну периферійну полінейропатію// Швед М.І., Макарчук Н.Р., Мартинюк Л.П./ Вісник наукових досліджень – 2017, №3 – С.60-63.

6. Швед М.І., Липовецька С. Й. Короткі нотатки для практикуючого лікаря клінічних рекомендацій Європейського кардіологічного товариства 2016 р. щодо введення хворих на хронічну серцеву недостатність // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах 3.березня 2017. – С. 153-162

7. Симуляційно – тренінгова підготовка студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова у навчальному процесі. / Швед М.І., Ляхович Р.М., Мартинюк Лілія П., Мартинюк Лариса П., Кіцак Я. М. // Міжнародна конференція «Інноваційні технології та освіті. Європейський досвід. 21 – 24 листопада 2017р., м. Відень, Австрія – т.2. – с.177 – 184.

8. Кальцифікація серця і судин при хронічній хворобі нирок: проблемні питання етіології і патогенезу / О. Б. Сусла, А. І. Гоженко, Й. Бергєр, І. Р. Мисула, М. І. Швед, О. М. Лиходід // Фізіологічний журнал. – 2017. – Т. 63, № 5. – С. 80-93.

9. Вплив основних факторів ризику на перебіг інфаркту міокарда у хворих з надмірною масою тіла / М. І. Швед, М. Я. Бенів, Л. В. Левицька, Л. В. Цуглевич // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 1 (86). – С. 21-27.

10. Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни. / Ляхович Р.М., Швед М.І., Кіцак Я.М. // Медична освіта – 2016. № 4. С. – 64 – 67.

11. Екстрена та невідкладна медична допомога підручник / (М.І. Швед, А.А. Гудина, С.М. Геряк та ін.) за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 448 с.

12. Кардіоваскулярна кальцифікація у хворих із недіалізною хронічною хворобою нирок: ефективність нових діагностичних тестів / О. Б. Сусла, М. І. Швед, А. І. Гоженко, Л. М. Михайлів // Стратегії профілактики неінфекційних хвороб та шляхи їх реалізації: від постулатів минулого в майбутнє : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 листопада 2016 р., м. Харків. – Х., 2016. – С. 214.

13. Антитромботична терапія та ризик геморагічних ускладнень у хворих із неклапанною формою фібриляції передсердь на фоні коморбідної патології / М. І. Швед, О. Л. Сидоренко, Н. М. Ковбаса, М. Я. Бенів, Л. В. Цуглевич // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 4. – С. 13-16.

14. Екстрена медична допомога посібник / (М.І. Швед, А.А. Гудина, С.М. Геряк та ін.) за ред. М.І. Шведа. - Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 420 с.

15. Швед М. І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда: монографія / М. І. Швед, Л. В. Левицька. − Київ : Медкнига, 2015. – 152 с.

16. Диференційовані підходи до лікування на стабільну стенокардію, що протікає на фоні субклінічного гіпотиреозу / Швед М. І., Припхан І.Б. // Галицький лікарський вісник. – 2015.- №2. – C.107-111.

17. Роль ультразвукового исследования в диагностике и мониторинге эффективности лечения подагрического артрита / Швед Н. И., Михайлив Л.М., Мартынюк Л.П. // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2015. - №4(20). – с.34-38

18. Особливості клінічних ознак, змін натрійуретичного пептиду NTproBNP, діастолічної функції лівого шлуночка та варіабельності ритму серця у хворих на стабільну стенокардію напруження у поєднанні з гіпофункцією щитоподібної залози / Швед М. І., Припхан І.Б. // Львівський клінічний вісник. – 2015.- №1(9). С.8-13.

19. Метаболічні порушення у хворих на стабільну стенокардію і субклінічний гіпотиреоз та ефективність їх корекції L-карнітином / Швед М. І., Припхан І.Б. // Клінічна та експериментальна патологія. – 2015.- №3(53). С.166-171.

20. Особливості корекції метаболічних порушень у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз, залежно від тривалості хвороби / Швед М. І., Припхан І.Б. //Вісник наукових досліджень – 2015. – №2 (79). – с.30-34

21. Типы диастолической дисфункции левого желудочка у больных стабильной стенокардией в сочетании с гипотиреозом/ Швед Н.И., Припхан И.Б. // Медицина в Сибири: Новосибирск – 2014.- №2. – C.1-5.

22. Швед М. І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда: монографія / М. І. Швед, Л. В. Левицька. − Київ: Медкнига, 2014. – 145 с.

23. Типы диастолической дисфункции левого желудочка у больных стабильной стенокардией в сочетании с гипотиреозом/ Швед Н.И., Припхан И.Б. // Медицина в Сибири: Новосибирск – 2014.- №2. – C.1-5.

24. Догоспітальна реанімація: проблеми, успіхи та рекомендації згідно з сучасними протоколами. / Ляхович Р.М., Швед М.І., Джус М.Я. // Вісник наукових досліджень. – 2014. – №4. – С.44–47.

25. Швед М. І., Гребеник М. В. Основи практичної електрокардіографії (навчальний посібник).– Тернопіль:Укрмедкнига. –2013. – 128 с.

26. Швед М. І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда: монографія / М. І. Швед, Л. В. Левицька. − Київ : Медкнига, 2013. – 144 с.

27. Особливості функціонального стану печінки при інфаркті міокарда / Швед М. І., Прокопович О.А. // Вісник наукових досліджень – 2013.- №4. – C.70-73.

28. Особливості антиоксидантного захисту у хворих у віддаленому періоді інфаркта міокарда в поєднанні з остеоартрозом / Швед М. І., Прокопович О.А., Мартинюк Л.П. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2013.- №4. – C.36-41.

29. Основи внутрішньої медицини: посіб. для студ. IV та V курсів мед. ф-ту / за ред. М. І. Шведа. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. - 828 с.

30. Влияние аргинина глутамата и мельдония на прогрессирование повреждения аортального и митрального клапанов у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе / А. Б. Сусла, А. И. Гоженко, Н. И. Швед, С. В. Данылив // Нефрология и диализ : VІІI Всероссийская научно-практическая конференция Российского Диализного Общества, 20-24 ноября 2013 г., г. Москва : тезисы конф. – Т. 15, № 4. – С. 348-349.